فایل سلBlog Term

احساس

گاهی احساس اخرین بیسکوییت باقیمانده

 دریک بسته ساقه طلایی رادارم!!!!

تنها

          شکسته....

وازهمه بدتراینکه اوکه مرامیخواست دیگر"سیر"شده است....

............................................

گفت:   

       خیالت تخت...من وفادارم ومن چه ساده لوحانه خیالم راتختی کردم

برای عشق بازی اوبا

                          دیگری......

                            

....................................................

شایددنیای دیگری در انتظارم است

                                         یک باردیگرمرابدنیا اور مادر.....

مادرم

مراببخش دردبدنم بهانه بود..

کسی رهایم کرده که صدای بلندگریه هایم اشک هایت رادراورده...


منبع:
فایل سل